Statut SGWK-P


STATUT STOWARZYSZENIA
Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

§1

1. Stowarzyszenie o nazwie Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, zwany  dalej „Sejmikiem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, działającym dla rozwoju gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sejmik działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie używa wyróżniającego go znaku firmowego.

§2

1. Siedzibą Sejmiku jest miasto Bydgoszcz.
2. Sejmik działa na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego, realizując swoje cele na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami.
3. Sejmik używa pieczęci z napisem „Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
4. Stowarzyszenie może używać symboli przyjętych uchwałą stosownych władz - na zasadzie odrębnych przepisów.

§3

1. Sejmik jest niezależny od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swojej działalności może współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Sejmiku.
2. Sejmik może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych z celami Sejmiku.
3. Sejmik opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków.
4. Sejmik do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Celem działania Sejmiku jest tworzenie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych Województwa Kujawsko - Pomorskiego zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

§5

Sejmik realizuje swoje cele poprzez:
1) wzmocnienie znaczenia regionalnych organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi,
2) dążenie do uzyskania wpływu środowiska gospodarczego na decyzje samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie spraw związanych z gospodarką,
3) wyrażanie opinii o programach gospodarczych, projektach aktów normatywnych i przepisach tworzonych na szczeblu regionalnym i krajowym oraz udział w ich przygotowaniu.

§6

Członkowie Sejmiku dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§7

1. Członkami Sejmiku mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, z tym że osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.
2. Członków zwyczajnych oraz wspierających przyjmuje Prezydium Sejmiku na podstawie pisemnej deklaracji.

§8

Członek Sejmiku ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Sejmiku,
2) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Sejmiku oraz jego organów,
3) uczestniczenia w Zgromadzeniu Sejmiku,
4) powołania się na członkostwo w Sejmiku w korespondencji, reklamie i innych materiałach i oświadczeniach,
5) otrzymywania wszelkich materiałów Sejmiku oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach.

§9

Członek Sejmiku ma następujące obowiązki:
1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Sejmiku,
3) przestrzegać uchwał i postanowień organów Sejmiku,
4) udzielać Sejmikowi wszelkich informacji niezbędnych do realizacji celów Sejmiku,
5) opłacać terminowo składki członkowskie oraz w wypadku członków wspierających - spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Sejmiku.

§10

Członek wspierający posiada prawa i obowiązki określane w §8 i §9 z wyłączeniem praw określonych w §8 pkt. 1.

§11

1. Członkostwo w Sejmiku ustaje na skutek:
    1) śmierci członka,
    2) likwidacji lub upadłości członka wspierającego,
    3) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Prezydium Sejmiku,
    4) skreślenia z powodu nieprzestrzegania statutu Sejmiku oraz uchwał jego organów,
    5) rozwiązania Sejmiku.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
    1) w zawiniony sposób narusza obowiązki statutowe lub działa na szkodę Sejmiku,
    2) zalega z płatnością składek za okres dłuższy niż  12 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia,
    3) prowadzi działania, których nie da się pogodzić ze statutowymi obowiązkami i celami Sejmiku,
    4) utracił prawa publiczne w wyniku prawomocnego wyroku.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 orzeka Prezydium Sejmiku podając przyczyny skreślenia.
4. Członek skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Sejmiku w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.

§12

1. Władzami Sejmiku są:
    1) Walne Zebranie członków zwane Zgromadzeniem Sejmiku,
    2) Zarząd Stowarzyszenia zwany Prezydium Sejmiku,
    3) Komisja Rewizyjna.
2. Członek Sejmiku nie może być jednocześnie członkiem Prezydium i członkiem Komisji Rewizyjnej.
3. Prezydium i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo, w razie konieczności uzupełnienia stanu osobowego organu w czasie trwania kadencji, z tym, że może to dotyczyć jednego członka Komisji Rewizyjnej i maksymalnie dwóch członków Prezydium.

§13

Kadencja Prezydium Sejmiku oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Sejmiku.

§14

Prezydium Sejmiku działa na podstawie regulaminu wewnętrznego zatwierdzonego przez Zgromadzenie Sejmiku.

§15

1. Zgromadzenie Sejmiku jest najwyższą władzą Sejmiku.
2. W Zgromadzeniu udział biorą członkowie zwyczajni i członkowie wspierający.
3. Zgromadzenie Sejmiku może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Zgromadzenie Sejmiku zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Sejmiku zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy Prezydium Sejmiku lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Sejmiku.
6. Prezydium Sejmiku jest zobowiązane zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Sejmiku w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Zgromadzenia Sejmiku, Prezydium Sejmiku powiadamia członków pocztą elektroniczną co najmniej w terminie 14 dni przed Zgromadzeniem.
8. Uchwały Zgromadzenia Sejmiku zapadają w głosowaniu jawnym:
    1) w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,
    2) w drugim terminie w tym samym dniu, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych.

§16

Do kompetencji Zgromadzenia Sejmiku w szczególności należy:
    1) uchwalenie statutu i jego zmian,
  2) wyznaczanie kierunków działalności Sejmiku oraz stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących przedmiotu działania Sejmiku,
    3) wybór i odwoływanie Prezydenta Sejmiku oraz powoływanie i odwoływanie członków Prezydium,
    4) ustalanie liczebności członków Prezydium Sejmiku,
   5) zatwierdzanie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu rocznego oraz tworzenie funduszy celowych,
    6) Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
    7) udzielanie absolutorium Prezydium Sejmiku,
    8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Prezydium Sejmiku,
    9) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Sejmiku,
  10) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Sejmiku i przeznaczenia jego majątku w razie rozwiązania,
   11) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego nieruchomego.

§17

1. Prezydium Sejmiku, w składzie od 5 do 10 członków kieruje całokształtem działalności Sejmiku, zgodnie ze statutem oraz uchwałami Zgromadzenia Sejmiku, reprezentuje Sejmik na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Sejmiku.
2. Posiedzenia Prezydium Sejmiku odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Uchwały Prezydium Sejmiku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
4. Na czele Prezydium Sejmiku stoi Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który reprezentuje Sejmik na zewnątrz.
5. Prezydium Sejmiku składa się z Prezydenta i Wiceprezydentów.6. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:
    1) realizacja uchwał Zgromadzenia Sejmiku,
   2) wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji i środowisk gospodarczych we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących województwa, a zwłaszcza związanych z jego rozwojem gospodarczym,
    3) ustalanie formy i sposobu prezentacji stanowiska wobec władz kraju i regionu,
    4) ustalanie budżetu,
    5) przedkładanie sprawozdań Zgromadzeniu Sejmiku,
    6) sprawowanie zarządu nad majątkiem,
    7) zwoływanie Zgromadzenia Sejmiku,
    8) opracowanie regulaminów niezbędnych do funkcjonowania Sejmiku,
    9) akceptacja znaku firmowego stowarzyszenia.

§18

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Zgromadzenie Sejmiku.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 19

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
    1) coroczne kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
    2) występowanie do Prezydium Sejmiku z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
    3) składanie na Zgromadzeniu Sejmiku wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Prezydium,
    4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu Sejmiku.

§20

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskowania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§21

Majątek Sejmiku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§22

1. Źródłami powstania majątku Sejmiku są:
    1) składki członkowskie,
    2) darowizny, zapisy, spadki,
    3) wpływy z działalności statutowej Sejmiku,
    4) dotacje, subwencje,
    5) inne wpływy uzyskiwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Sejmiku opłacają składki w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o przyjęciu na członka Sejmiku.
3. Sejmik prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sejmik może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§23

1. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, jak również w zakresie praw i obowiązków majątkowych Sejmiku wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Sejmiku, w tym Prezydenta Sejmiku.
2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis Prezydenta Sejmiku lub osoby przez niego upoważnionej.

§24

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sejmiku wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Sejmiku, Zgromadzenie Sejmiku określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Sejmiku.§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Statut przyjęty uchwałą nr 8/2013 na Zebraniu Założycieli w dniu 03.01.2013 r.

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego