Deklaracja o powołaniu SGWK-P

Toruń, 16.04.2012 r.

 

Deklaracja w sprawie powołania
Sejmiku Gospodarczego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Sejmik Gospodarczy jest organem samorządu gospodarczego regionu. Sejmik działa na podstawie deklaracji, określającej zasady prowadzenia wspólnych działań, której sygnatariuszami są organizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujące interesy przedsiębiorców. Władze Sejmiku przygotują w ciągu roku zasady funkcjonowania i finansowania Sejmiku Gospodarczego w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach.

Głównym celem działania Sejmiku jest wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Zasadniczym zadaniem Sejmiku jest wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji i środowisk gospodarczych we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących regionu, a zwłaszcza związanych z jego rozwojem gospodarczym.

Kierunki działań Sejmiku:

  • Wzmocnienie znaczenia regionalnych organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.
  • Dążenie do uzyskania wpływu środowiska gospodarczego na decyzje samorządów terytorialnych i administracji rządowej w zakresie spraw związanych z gospodarką.
  • Wyrażanie opinii o programach gospodarczych, projektach aktów normatywnych i przepisach tworzonych na szczeblu regionalnym oraz udział w ich przygotowaniu.

Władze Sejmiku Gospodarczego stanowią Zebranie Ogólne Sygnatariuszy Deklaracji oraz Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezydent Sejmiku kierujący pracami Prezydium oraz Wiceprezydenci reprezentujący obligatoryjnie największe organizacje z głównych ośrodków i miast województwa.

Tryb procedowania. Z inicjatywą przyjęcia stanowiska w określonej sprawie może wystąpić każdy sygnatariusz deklaracji. Projekt stanowiska w formie pisemnej kierowany jest do Prezydium, które po uzyskaniu opinii ekspertów, analizie i konsultacjach z sygnatariuszami, realizowanych w formie uzyskania ich uwag do propozycji stanowiska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dokonuje ostatecznego sformułowania jego treści i przegłosowania na posiedzeniu Prezydium lub drogą elektroniczną. Stanowisko będzie przyjmowane zwykłą większością głosów członków Prezydium. Stanowisko może zawierać zdanie odrębne, jakie formułujący je sygnatariusz, zdecyduje się przedstawić i imiennie podpisać. Prezydium każdorazowo określa formę i sposób prezentacji stanowiska wobec władz kraju i regionu.

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego